கசடதபற - Kasada thapara song lyrics

Tamil Nursery Rhyme Lyrics and Videos
Post Reply
beril
Posts: 519
Joined: Sun May 20, 2012 9:22 am

கசடதபற - Kasada thapara song lyrics

Post by beril » Wed Jun 22, 2016 5:38 am

Tamil Lyrics

க, ச, ட, த, ப, ற (வல்லினம்)
ய ர ல வ ழ ள (இடையினம்)
ங ஞ ண ந ம ன (மெல்லினம்)


Lyrics in English

ka, sa, da, tha, pa, Ra - Vallinam
ya, ra, la, va, zha, La - Edainam
nga, nja, Na, -na, ma, na - Melinam

Post Reply

Return to “Tamil Nursery Rhymes Lyrics”