hướng dẫn cài đặt 3g cho iphone, Android mạng viettel

Post Reply
beril
Posts: 519
Joined: Sun May 20, 2012 9:22 am

hướng dẫn cài đặt 3g cho iphone, Android mạng viettel

Post by beril » Tue Jan 21, 2014 12:01 pm

(3G EVNTelecom) Viettel APN Android

1. Cài đặt cấu hình 3G
Menu -> Settings -> Wireless and network -> Mobile networks -> Access Point Names

Nhấn phím Menu chọn New APN sau đó điền các thông số như sau:

Name: VM3G
APN: v-internet
Proxy:
Port:
User name:
Password:
Server:
MMSC:
MMS-proxy:
MMS Port:
MCC: 452
MNC: 08
Authentication type:
APN-Type: Internet


Cài đặt cấu hình MMS
Menu -> Settings -> Wireless and network -> Mobile networks -> Access Point Names

Nhấn phím Menu chọn New APN sau đó điền các thông số như sau:
Name: EVNTelecomNet
APN: v-mms
Proxy: 10.18.2.183
Port: 8080
User name:
Password:
Server:
MMSC: http://10.18.2.172:38090" onclick="window.open(this.href);return false;
MMS-proxy: 10.18.2.183
MMS Port: 8080
MCC: 452
MNC: 08
Authentication type:
APN-Type: MMS

2. Cài đặt tự động:
Để cài đặt cấu hình tự động, khách hàng phải ghi rõ tên dòng máy sử dụng.
Ví dụ: để tải cấu hình cho máy Nokia 6220 Classic, soạn tin: D6220Class gửi đến 191.
Hệ thống sẽ trả về bản tin cấu hình, khách hàng lưu cấu hình nhận được, nhập mã PIN: 1111 và khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt.
Cấu hình OTA bao gồm:

V-MMS
V-Internet
V-Streamming

3. Samsung I7500 Galaxy:
Thông tin về máy:
- Máy hỗ trợ 3G.
- Các dịch vụ 3G Viettel mà máy hỗ trợ: Mobile Internet, Mobile TV, V.Mail, MMS
Hướng dẫn cài đặt 3G:
Bước 1: Chọn mạng:
Menu -> Settings -> Wireless controls -> Mobile networks: Tick vào:
- Data roaming
- Use only 3G networks

Bước 2: Cài đặt cấu hình 3 G (v- internet)
Menu -> Settings -> Wireless controls -> Mobile networks -> Access Point Names -> Menu -> New APN:
- Name: VM3G
- APN: v-internet
- Các mục còn lại để nguyên mặc định không chỉnh sửa -> Menu -> Save


4. hướng dẫn cài đặt 3g cho iphone 4 mạng viettel :
Thông tin về máy:
Máy hỗ trợ 3G.
Các dịch vụ 3G Viettel mà máy hỗ trợ: Mobile Internet, Mobile TV, MMS, V Mail.
Hướng dẫn cài đặt 3G:
Bước 1: Chọn mạng:
Settings -> General -> Network: bật chức năng 3G bằng cách chuyển chế độ ON;
Bật Data Roaming bằng cách chọn dấu tick vào mục này.
Bước 2: Cài đặt cấu hình 3 G (v- internet)
Settings -> General -> Network -> Cellular Data network: APN:
v-internet

Post Reply

Return to “3G EVNTelecom”